Projekt


 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPSL.06.02.02-00-048/10-00

 

Beneficjent: Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Tytuł Projektu: „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Koszt całkowity projektu                  3 031 542,88 zł.
Koszt kwalifikowany                         2 438 034,73 zł.
Kwota dofinansowania Projektu        1 828 526,04 zł.
Wkład własny                                    609 508,69 zł.

Krótki opis projektu:

Dzięki realizacji projektu, obiekty zamkowe i ich otoczenie zostały zrewitalizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.
Modernizacja infrastruktury technicznej wieży oraz budynku byłych stajni uchroniła obiekty od dalszej degradacji i stworzyła warunki do dalszego rozwoju obiektów.

Projekt przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym i umożliwi przywrócenie ładu przestrzeni publicznej. Inwestycja przewidziała techniczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja zabytku wpisanego do rejestru zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Toszek

W ramach inwestycji zrealizowano:

  • renowację oraz aranżację gotyckiej wieży zamkowej,
  • renowację dachu budynku stajni i wieży,
  • renowację i konserwację elewacji budynku stajni wraz z portalem,
  • modernizację infrastruktury budynku byłych stajni (remont sieci kanalizacyjnej w budynku byłych stajni i wieży wraz z podłączeniem jej do sieci miejskiej),
  • odtworzenie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w wieży zamkowej,
  • wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w wieży zamku w Toszku
  • zakup wyposażenia wieży
  • zagospodarowanie otoczenia zamku

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl